Juozui Otto Širvydui 145 metai

Juozas Otonas Širvydas – Lietuvos knygnešys, žurnalistas, publicistas, redaktorius – gimė 1875 m. balandžio 16 d. Dauliūnų kaime, Rokiškio valsčiuje. Mirė 1935 m. gruodžio 27 d. Jūžintų miestelyje, Rokiškio valsčiuje.

1894–1895 m. leido ranka rašytą laikraštėlį „Triūsas mužikėlio“, platino draudžiamą spaudą, padėjo liaudies švietėjo J. Katelės darbams. Vienas lietuviškų vakarų pradininkų. 1896–1897 m. už slaptą veiklą kalėjo Panevėžio kalėjime, buvo ištremtas 3 metams į Kuršo guberniją. 1901 m. Panemunėlyje suorganizavo slaptą „Žvaigždės“ draugiją, kurios nariai rinko tautosaką, ruošė slaptus vaidinimus (suvaidinta 5 scenos veikalai).

1902–1928 m. gyveno JAV, 1903–1905 m. ir 1907–1912 m. redagavo laikraštį „Vienybė lietuvninkų“, 1905–1907 m. – lietuvių socialistų sąjungos leidinį „Kova“, 1921–1928 m. – „Vienybę“. Lietuvių spaudos draugijos narys. Rašė ir lietuvių žurnalistikos istorijos, teorijos ir praktikos temomis, reiškėsi literatūros kritikoje. 1914–1915 m. laikraštyje „Vienybė lietuvninkų“ skelbė vieną iš pirmųjų lietuvių periodikos istorijos darbą „Lietuvių spauda praeity“ (liko nebaigtas), rinko medžiagą JAV lietuvių spaudos istorijos apžvalgai. Pasirašinėjo Aitvaras, Daugmatis, Kregždūnaitis ir kt. slapyvardžiais. Jo pradėtus darbus baigė sūnus Vytautas Širvydas.

Rokiškio krašto muziejuje saugomas J. O. Širvydo archyvas, kurį sudaro įvairaus pobūdžio dokumentai, korespondencija, fotografijos ir asmeniniai knygnešio daiktai.