Ką tik baigei studijas, o gal jau esi įgudęs (-usi) specialistas (-ė)? Nori savo hobį paversti darbu? Esi drąsus (-i), atsakingas (-a), bendraujantis (-i), kupinas (-a) naujų idėjų ir noro jas įgyvendinti?

Rokiškio krašto muziejus laukia tavęs ir kviečia prisijungti prie darbuotojų komandos bei tapti edukatoriumi-ekskursijų vadovu.

Į šią vietą kandidatuojant reikia:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos muziejų sistema;
 • išmanyti Lietuvos istoriją, geografiją, Lietuvos architektūros ir dailės istoriją, kultūros paveldą;
 • išmanyti edukologiją, retorikos pagrindus ir gebėti laisvai komunikuoti su muziejaus lankytojais;
 • būti susipažinus su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) muziejų etikos kodeksu ir žinoti pagrindines profesinės veiklos etikos taisykles;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti ir atlikti paskirtas užduotis;
 • turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; gebėti naudotis garso ir vaizdo technika;
 • gebėti taisyklinga lietuvių kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti vieną iš ES darbo kalbų ne žemesniu nei B2 kalbos mokėjimo lygiu;
 • kitų užsienio kalbų (rusų, lenkų) mokėjimas būtų privalumas;
 • mokėti vertinti, analizuoti ir rengti muziejinės veiklos programas-projektus;
 • žinoti muziejaus darbo vidaus tvarkos, saugos darbe, gaisro saugos, civilinės saugos taisykles, elektrosaugos reikalavimus.

Susisiek su mumis iki liepos 21 dienos atsiųsdamas (-a) savo gyvenimo aprašymą el. paštu: info@muziejus.rokiskyje.lt

Telefonas pasiteirauti  +370 683  82466

Tapęs mūsų komandos nariu:

 • rengsi ir vesi edukacinius užsiėmimus, organizuosi ir vesi renginius;
 • rengsi ir vesi ekskursijas, teiksi lankytojams dominančią informaciją, atsakysi į jų klausimus;
 • nuolat gilinsi istorines, menotyrines, kultūrines žinias;
 • rengsi ir vykdysi muziejinės veiklos projektus;
 • teiksi pasiūlymus skyriaus metinės veiklos planams;
 • esant poreikiui, parduosi muziejaus lankymo bilietus, vesi lankytojų apskaitą;
 • vykdysi kitas muziejaus direktoriaus ir tiesioginio vadovo nurodytas funkcijas;
 • funkcijas atliksi savarankiškai, skyriaus vedėjui kontroliuojant galutinį rezultatą, laikydamasis darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Muziejaus nuostatais, muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašymu.

Čia rasi visą pareigybės aprašymą

Pareigybės lygis – A2

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,55–6,85

Darbo vieta – Rokiškio krašto muziejus, Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis