Projektai

 

2019 m.

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“ (ENI-LLB-1-108): „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“ Rėmėjai – Europos Sąjunga ir rajono savivaldybė. ES projektą įgyvendina šeši partneriai: Rokiškio krašto muziejus (LT), Žiemgalos planavimo regionas (LV), Polocko apygardos vykdomojo komiteto švietimo, sporto ir turizmo departamentas (BY), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (LT), Neretos savivaldybė (LV), Jėkabpilio miesto savivaldybė (LV). Projekto tikslai: skatinti nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą, prieinamumą ir vystymą gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje bei Baltarusijoje; saugoti, ugdyti ir perduoti nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą, įgūdžius, stiprinant esančius istorinius ryšius tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos ribų; vystyti ir skatinti kultūros ir istorijos paveldą kaip ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos objektą; skatinti kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas kūrybingam industrijų sektoriui. Projektą finansuoja Europos Sąjunga. Bendra projekto vertė – 1 031 590,97 Eur, iš jų – Europos Sąjungos lėšos – 928431,87 EUR (90 %), 10 % – savivaldybių biudžeto lėšos. Rokiškio krašto muziejui tenkanti biudžeto dalis – 137 254,97 EUR. Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 14 diena. Projekto pabaiga – 2021 m. gegužės 13 diena.

„Rokiškio krašto muziejaus  inovatyvių paslaugų gerinimas“ (pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 priemonės „Modernizuoti viešąją  ir privačią kultūros infrastruktūrą“). Rėmėjai – Europos Sąjunga ir rajono savivaldybė.

Viduramžių turnyras „Roko kalavijas“. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

XX respublikinė medžio drožėjų darbų konkursinė paroda Liongino Šepkos (1907–1985) vardo premijai laimėti. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

„Inovatyvių paslaugų kūrimas Rokiškio krašto muziejuje. Kunigaikščiai Krošinskiai ir senoji Rokiškio dvarvietė“. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

„Rokiškio krašto žydai: istorija, atmintis ir paveldas“. Rėmėjas – Kultūros paveldo departamentas.

2018 m.

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-313 „Įspūdinga kelionė dvarų parkais visus metus“ („Four Seasons Exciting Journey in Manor Parks” / „4SeasonsParks”. Projektą finansuoja Europos Sąjunga ir rajono savivaldybė.

Rokiškio krašto muziejaus projektai, gavę finansavimą 2018 m.

2017 m.

Rokiškio krašto muziejaus projektai, gavę finansavimą 2017 m.

2016 m.

Eksponatų tyrimas ir restauravimas. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Leidinio „Arkitektas Lionginas Šepka“ parengimas. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Inovatyvių paslaugų pritaikymas Rokiškio krašto muziejaus ekspozicijose. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Katalogas „Rokiškio dvaras ir jo savininkai fotografijose XIX a. pab. – 1940 m.“ Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Viduramžių turnyras „Roko kalavijas“. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

2015 m.

 

XV respublikinė prakartėlių konkursinė paroda. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Katalogas „Verpimo ir audimo įrankių rinkinys Rokiškio krašto muziejuje“. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

„Tu čia visada laukiamas“. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Ekspozicijos „Renesansas ir Apšvietos epocha Rokiškyje“ sukūrimas Rokiškio krašto muziejuje. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Rokiškio krašto muziejaus internetinės svetainės papildymas interaktyviomis edukacinėmis programomis. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Rokiškio krašto muziejaus skaitmeninės bibliotekos plėtimas ir informacijos talpinimas. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Eksponatų tyrimas ir restauravimas. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Dviračių žygis „Golgotos keliu“. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Pokario pasipriešinimo kovų įprasminimas Rokiškio rajone. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Paroda ir prisiminimų vakaras „Dailininkui Rimui Zigmui Bičiūnui – 70“. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Viduramžių turnyras „Roko kalavijas“. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

„Rokiškio sinagogų vietos įamžinimas“. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Kūrybinės dirbtuvės „Pažinimo džiaugsmas“. Rėmėjai – Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

2013 m.

 

Katalogas „Rokiškio grafų drabužiai ir aksesuarai”. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Edukacinis leidinys, skirtas Tarmių metams „Auksinia abalia jieškajimas“ (Vaineikių k. tautosaka, užrašyta Kazimiero Markelio (1924-1947). Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Edukacijų ciklas „Ateik ir tu – kursime kartu“. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Sociokultūrinis vyksmas Rokiškio dvare „Kurkime, bendraukime, dalinkimės“. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Edukacinė programa „1863 m. sukilėlių karo stovykla“. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Rokiškio krašto muziejaus skaitmeninės bibliotekos plėtimas ir informacijos talpinimas. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Paroda ir prisiminimų vakaras „Algimantui Stanislovui Kliaugai – 70“. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Eksponatų konservavimas ir restauravimas. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Muziejaus internetinės svetainės www.muziejusrokiskyje.lt atnaujinimas ir išplėtimas. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Rokiškio rajono savivaldybė.

2007–2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP-12.2-ŠMM-10-V priemonės „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“/ Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį“. Rėmėjai: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybė.

2012 m.

„Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį“

Rokiškio krašto muziejus dalyvavo Lietuvos muziejų asociacijos vykdomame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinės partnerystės tinklas” / „Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį.” Pagal jį paruoštos 3 edukacinės programos: „Svečiuose pas grafus”, „Grafai Tyzenhauzai – mokslininkai, rašytojai, mecenatai”, „Rokiškio grafystė. Kas tai?”. Apsilankę programoje „Svečiuose pas grafus” mokiniai supažindinami su grafų Tyzenhauzų giminės genealogija, kuri savo pradžią skaičiuoja nuo XII a., su grafų sukauptu ir muziejuje saugomu kultūriniu-istoriniu paveldu. Antroji užsiėmimo dalis vyksta grafų svetainėje. Prie stalo kalbama apie etiketą, apie dvare buvusią populiarią penktos valandos arbatos gėrimo ceremoniją. Mokiniai vaišinami arbata, pyragaičiais.

Programa „Grafai Tyzenhauzai – mokslininkai, rašytojai, mecenatai…” skirta garsiausių XIX a. grafų Tyzenhauzų (Konstantino, Sofijos, Reinoldo, Marijos) veiklos nagrinėjimui. Mokiniai susipažįsta su ornitologo Konstantino Tyzenhauzo moksline veikla, išgirsta pasakojimą apie pirmąją rašytoją LDK teritorijoje Sofiją Tyzenhauzaitę Šuazel-Gufje. Apžiūrėję dvaro ansamblio teritorijoje esantį parką, mokiniai eina į Rokiškio šv. Mato evangelisto bažnyčią. Ten apžiūri mecenatų Reinoldo ir Marijos Tyzenhauzų atgabentas į Rokiškį meno vertybes, sužino apie jų įkurtą ir mecenuotą vieną pirmųjų Lietuvoje muzikos mokyklų.

Trečias užsiėmimas „Rokiškio grafystė. Kas tai?” – tai 4 akademinių valandų išvyka po Rokiškio grafystės dvarus (maršrutas Rokiškis-Kamajai-Salos-Petriošiškis- Kavoliškis). Kelionės metu mokiniai sužino apie Rokiškio grafystės ekonominį gyvenimą, apžiūri išlikusius dvarus ir palivarkus. Šių trijų užsiėmimų metu mokiniai atlieka užduotis iš paruošto užduočių sąsiuvinio „Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį”.

Pratybų sąsiuvinis

Mokytojo metodinis sąsiuvinis

„Rokiškio krašto muziejaus skaitmeninės bibliotekos plėtimas ir informacijos talpinimas”. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Ekspozicijos „Restauruoti Rokiškio grafų drabužiai ir aksesuarai” atnaujinimas. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

„XVII respublikinė medžio drožėjų darbų konkursinė paroda Lionginui Šepkai atminti”. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonės „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra” projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas”/ „Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį”. Rėmėjai: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Edukacijų ciklas „Ateik ir tu – kursime kartu“. Rėmėjas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Rokiškio rajono savivaldybė.

2011 m.

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2007-2013 metų Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektas „Tarpvalstybinis tinklas, taikant meną ir amatus kaip kompetencijos ir patrauklumo skatinimo priemonę tarp Latvijos ir Lietuvos pasienio ruožų/ Vidurio Baltijos šalių amatai” LLI-023.

Regionų kultūros projektas, skirtas kultūrinės ir socialinės atskirties mažinimui „Kviečiame į dailininko dirbtuvę Rokiškio dvare”. Rėmėjai: Kultūros ministerija ir Pagalbos fondo Lietuvoje taryba.

Renginių ciklas, skirtas dailininko Justino Vienožinskio 125-osioms gimimo metinėms. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Rokiškio krašto muziejaus skaitmeninės bibliotekos plėtimas ir informacijos talpinimas. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

XIII respublikinė prakartėlių paroda. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

„Kas mena Rokiškio krašte gyvenusius žydus?“ Rėmėjas VŠĮ Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras.

„Rokiškio krašto sentikiai“. Rėmėjas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Rokiškio rajono savivaldybė.

2010 m.

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2007 – 2013 metų Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Patrauklių ir prieinamų muziejų Žiemgaloje ir šiaurinėje Lietuvoje plėtra /Muziejų prieinamumas” LLI-022.

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2007-2013 metų Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektas „Tarpvalstybinis tinklas, taikant meną ir amatus kaip kompetencijos ir patrauklumo skatinimo priemonę tarp Latvijos ir Lietuvos pasienio ruožų/ Vidurio Baltijos šalių amatai” LLI-023.

Renginių ciklas, skirtas dailininkės, primityvistės Monikos Bičiūnienės 100-mečiui. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Istorijos ir dvarų kultūros eksponatų restauravimas. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

XVI respublikinė medžio drožėjų darbų paroda Lionginui Šepkai atminti. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Rokiškio krašto muziejaus skaitmeninės bibliotekos kūrimas. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Europos paveldo dienos – edukacijos atrakcijos „Mus kviečia grafai Tyzenhauzai“. Rėmėjas Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo departamentas.

2009 m.

Medžio drožėjų pleneras „Medžio drožyba: etninės tradicijos XXI a. naujovių įtakoje”. Rėmėjas: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas.

Edukacinių programų ciklas „Tūkstantmečio žingsniai per Aukštaitiją”. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Pilietinio ir tautinio ugdymo programa.

Edukacinių programų ciklas „Rokiškis – mano gimtinė”. Rėmėjai: Rokiškio r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Pilietinio ir tautinio ugdymo programa.

Renginių ciklas, skirtas audėjo Juozo Pipinio (1889-1979) 120-osioms gimimo metinėms. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Regina Pipinytė.

Edukacinių programų ciklas „Tūkstantmečio žingsniai per Rokiškio kraštą”. Rėmėjas: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija.

Latvia Lithuania - Bringing neighbours closer

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2007 – 2013 metų Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Patrauklių ir prieinamų muziejų Žiemgaloje ir šiaurinėje Lietuvoje plėtra /Muziejų prieinamumas” LLI-022 tęsiasi.

Projekto lėšomis jau atnaujintas dvaro centrinių rūmų fasadas, pasodintos rožės.

Vienas iš šio projekto tikslų – kelti muziejininkų kompetenciją, stiprinti tarpregioninį muziejų bendradarbiavimą. Kiekvienas projekte dalyvaujantis muziejus organizuos mokomuosius seminarus, kurių metu projekto dalyviai turės galimybę išsamiau susipažinti su partnerių veikla. 

2009 m. birželio 30d. Rokiškio krašto muziejuje buvo surengtas seminaras „Rokiškio krašto muziejaus edukacinės veiklos patirtis ir perspektyvos”. Muziejininkai skaitė pranešimus apie muziejaus edukacinių programų rengimą, jų svarbą muziejaus patrauklumo didinimui. Buvo pristatytos edukacinės programos „Sūrio kelias”, „Sugrįžusios gyventi” ir kt. Seminare dalyvavo visi projekto partneriai: muziejininkai iš Latvijos r. Bauskės, Jelgavos, Jekabpilio, Dobelės, Viesitės, kolegos iš Biržų, Pasvalio, Panevėžio muziejų.

Projekto lėšomis jau atnaujintas dvaro centrinių rūmų fasadas, pasodintos rožės.

Vienas iš šio projekto tikslų – kelti muziejininkų kompetenciją, stiprinti tarpregioninį muziejų bendradarbiavimą. Kiekvienas projekte dalyvaujantis muziejus organizuos mokomuosius seminarus, kurių metu projekto dalyviai turės galimybę išsamiau susipažinti su partnerių veikla.

2009 m. birželio 30d. Rokiškio krašto muziejuje buvo surengtas seminaras „Rokiškio krašto muziejaus edukacinės veiklos patirtis ir perspektyvos”. Muziejininkai skaitė pranešimus apie muziejaus edukacinių programų rengimą, jų svarbą muziejaus patrauklumo didinimui. Buvo pristatytos edukacinės programos „Sūrio kelias”, „Sugrįžusios gyventi” ir kt. Seminare dalyvavo visi projekto partneriai: muziejininkai iš Latvijos r. Bauskės, Jelgavos, Jekabpilio, Dobelės, Viesitės, kolegos iš Biržų, Pasvalio, Panevėžio muziejų.

Rokiškio muziejaus fasadas
Seminaras - Rokiškio krašto muziejaus edukacinės veiklos patirtis ir perspektyvos

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2007-2013 metų Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektas „Tarpvalstybinis tinklas, taikant meną ir amatus kaip kompetencijos ir patrauklumo skatinimo priemonę tarp Latvijos ir Lietuvos pasienio ruožų/ Vidurio Baltijos šalių amatai”

Bendras tikslas: skatinti Latvijos-Lietuvos pasienio ruožo patrauklumą ir konkurencingumą per tarpvalstybinio amatų ir tradicinio meno tinklo vystymą.

Projektą paruošė 15 partnerių, kurie siekia pozityvių Vidurio Baltijos regiono pokyčių Latvijos ir Lietuvos pasienio ruože. Viso projekto vertė 1 596 275 eurų. Jau vyksta projekto vykdymo darbai. Rokiškio krašto muziejuje įvyko tarptautinis medžio drožėjų ir amatininkų pleneras, kuriame dirbo Lietuvos ir Latvijos meistrai. Plenero dalyviai sukūrė įdomią kompoziciją, susidedančią iš dekoratyvių ir funkcionalių skulptūrų. Kompozicija įkurdinta Rokiškio krašto muziejaus parke, šalia XIX a. valstiečio sodybos pastatų. Po plenero vyko tarptautinė amatų ir folkloro šventė. Šiuos renginius užfiksavo fotografas ir yra parengta keliaujanti paroda, kuri aplankys visus projekto partnerius.

Dar vienas svarbus atliktas darbas – suremontuotos dvi klėtys, esančios Rokiškio krašto muziejaus teritorijoje. Jose bus demonstruojami amatai.

Tarptautinio medžio drožėjų ir amatininkų plenero dalyviai
Tarptautinė amatų ir folkloro šventė

2008 m.

Medžio drožėjų pleneras „Medžio drožyba: etninės tradicijos XXI a. naujovių įtakoje” Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskrities viršininko administracija.

Leidinys „Rokiškio krašto muziejui – 75″. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė, Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos.

Edukacinių programų ciklas „Aukštaitija – mano gimtinė”. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė.

„Rokiškio krašto muziejaus grafikos darbų restauravimas ir eksponavimas”. Rėmėjai: Lietuvos r. Kultūros rėmimo fondas, Rokiškio rajono savivaldybė.

CD „L.Šepkos premijos laureatų kūryba – jaunimo tautiškumo ir kūrybiškumo ugdymui”. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė.

„Renginių ciklas „Medžio drožėjo Jono Vizbaro 120-osioms gimimo metinėms”. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė.

Edukacinių programų ciklas „Prosenelių amatai šiuolaikiniam jaunimui”. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė.

Edukacinių programų ciklas „Rokiškis – mano gimtinė”. Rėmėjai: Rokiškio r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Pilietinio ir tautinio ugdymo programa.

Aukštaitijos vaikų ir jaunimo šventė „Kalėdų žvaigždės”. Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė.

Renginių kalendorius

Renginiai kalendorius

P Pr

A An

T Tr

K Kt

P Pe

Š Še

S Se

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJUS

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas: Tyzenhauzų g. 5, LT-42115, Rokiškis
Įmonės kodas: 190263920; Tel. +370 683  82466
El. paštas: muziejus@rokiskyje.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

NAUJIENŲ PRENUMERATA

ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8. 00 val. - 17.00 val.;
Penktadieniais 8. 00 val. - 15.45 val.
Pietūs 12.00 val. - 12.45 val.
Prieš šventes dirba 1 val. trumpiau
KAIP MUS RASTI?