Ką tik baigei studijas, o gal jau esi įgudęs(-usi) istorijos specialistas(-ė)? Nori savo hobį paversti darbu? Juk dar Konfucijus yra pasakęs: „Pasirink mėgstamą darbą ir tau gyvenime nė vienos dienos nereikės dirbti”. Esi drąsus(-i), atsakingas(-a), bendraujantis(-i), kupinas(-a) naujų idėjų ir noro jas įgyvendinti? Tada Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose laukia tavęs ir kviečia prisijungti prie darbuotojų komandos ir tapti edukatoriumi, ekskursijų vadovu.

Į šią vietą kanditatuojant reikia:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį istorijos, pedagogikos specialisto išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 • turintis suvokimą apie Lietuvos laisvės istoriją, sugebantis analizuoti ir suprasti įvykius atitinkamo laikmečio fone.
 • gebantis komunikuoti ir bendradarbiauti su krašto apsaugos, visuomeninėmis organizacijomis (LŠS, Lietuvos kariuomenės daliniais ir t.t.) ir turintis šios veiklos praktinės patirties;
 • suprantantis jaunimo pilietinio ugdymo(si) ir auklėjimo poreikio svarbą, mokantis taikyti ugdymo(si) metodus, gebantis organizuoti jaunimo darbą bei veiklas; vykdyti edukacinę veiklą;
 • žinoti retorikos pagrindus ir gebėti laisvai komunikuoti su muziejaus lankytojais, laikantis bendravimo etikos normų;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, kurti meninius bei informacinius tekstus; savarankiškai atlikti paskirtas užduotis, kurioms būtini specialūs įgūdžiai ir žinios, priimti optimalius sprendimus;
 • mokėti vertinti, analizuoti ir rengti muziejinės veiklos programas – projektus;
 • žinoti muziejaus vidaus darbo tvarkos, saugos darbe, gaisro saugos, civilinės saugos taisykles, elektrosaugos reikalavimus;
 • išmanyti raštvedybos taisykles, gebėti taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu

susisiek su mumis iki lapkričio 24 dienos atsiųsdamas(-a) savo gyvenimo aprašymą el. paštu: muziejus@rokiskyje.lt arba tiesiog užsuk pasiklabėti į Rokiškio krašto muziejų, Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis

Tapęs mūsų komandos nariu:

 • planuosi metines veiklos užduotis, dalyvausi rengiant ir įgyvendinant skyriaus metinius veiklos planus ir ataskaitas;
 • kvalifikuotai vesi apžvalgines ir temines ekskursijas ekspozicijose, parodose ir kituose lankytinuose Rokiškio krašto objektuose, susijusiuose su muziejaus vykdoma pilietine-patriotine veikla; teiksi papildomą lankytojus dominančią informaciją, atsakysi į jų klausimus;
 • vykdysi ir organizuosi edukacinę veiklą muziejuje, istorinės atminties vietose, švietimo įstaigose ir kt.;
 • inicijuosi ir planuosi naujas temines ekskursijas, edukacines ekskursijas, rengsi jų aprašymus bei papildomą vaizdinę informaciją;
 • inicijuosi bendradarbiavimą su mokyklų bendruomenėmis, neformaliojo ugdymo švietimo įstaigomis bei visuomeninėmis organizacijomis, vykdančiomis pilietinę ir patriotinę veiklą;
 • inicijuosi skyriaus veiklai aktualius projektus, dalyvausi rengiant paraiškas, projektus finansinei paramai iš įvairių Lietuvos Respublikos bei užsienio fondų gauti;
 • rengsi ir vykdysi teminius muziejaus (pagal skyriaus veiklos uždavinius) renginius;
 • rengsi ir įgyvendinsi skyriaus veiklos populiarinimo bei viešinimo veiklas, rengsi pranešimus rajono spaudai, teiksi informaciją žiniasklaidai apie muziejaus pilietinę-patriotinę veiklą;
 • konsultuosi interesantus, aptarnausi lankytojus, apie lankytojų pareikštas pastabas ir pageidavimus nedelsiant praneši skyriaus vedėjui;
 • pastebėjus ekspozicijų inventoriaus, eksponatų, įrangos, edukacinės erdvės ar kito turto sugadinimą, dingimą ir kitus  atvejus,  susijusius  su  ekspozicijomis, nedelsiant praneši apie tai skyriaus vedėjui;
 • vykdysi vienkartines direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, skyriaus vedėjo užduotis ir   įpareigojimus, kurie susiję su pareigybės aprašyme išvardintomis funkcijomis;
 • savo darbe vadovausiesi LR Vyriausybės nutarimais, Muziejaus nuostatais, muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės  aktais ir šiuo pareigybės aprašymu;

Pareigybės lygis – A2

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,7–5,35

Darbo vieta – Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose, Vytauto g. 18, Obeliai