2017 m. Rokiškio krašto muziejų pasiekė didelis buvusios Rokiškio kultūros mokyklos archyvas. Jame – neįkainojama informacija nuo pat mokyklos įkūrimo pradžios – 1967-ųjų iki paskutiniųjų jos gyvavimo metų. Esame dėkingi tuometei  Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo vadovei Stanislavai Juškienei, išsaugojusiai vertingą informaciją ir dovanojusiai ją muziejui. Iš viso gauta 33 vienetai bylų: metraščių, absolventų rašytų testamentų.

1967 m. rugpjūčio. 30 d. Rokiškyje įsteigta Rokiškio kultūros mokykla, trečioji tokio profilio mokykla Lietuvoje. Dvi pirmosios – Vilniuje ir Marijampolėje. Pirmuoju Rokiškio kultūros mokyklos direktoriumi paskirtas Alfonsas Nakas, o mokykloje atidaryti du skyriai: kultūros darbo ir bibliotekininkystės. Kultūros darbo skyriuje buvo įsteigtos dvi specialybės, tai režisūros ir chorvedybos, o bibliotekininkystės skyriuje ruošė bibliotekininkus. Mokykloje buvo mokomasi ir bendrojo lavinimo dalykų. Moksleivis, baigęs Rokiškio kultūros mokyklą, gaudavo specialųjį vidurinį išsilavinimą.

Tuometinė spauda rašė: „Net šimtas moksleivių iš Šiaulių, Anykščių, Biržų, Molėtų, Zarasų – iš viso 11 rajonų – pareiškė norą mokytis naujai įsteigtoje Rokiškio kultūros mokykloje. Žinoma, daugiausia pareiškimų padavė rokiškiečiai. Priėmimo komisija atrinko 60 žmonių. Šie laimingieji rugsėjo pirmąją susirinko į  mechanikos technikumo rūmus*, kur įvyko mokyklos atidarymas. Moksleivius pasveikino mokyklos direktorius A. Nakas ir palinkėjo būsimiems kultūros skleidėjams šventiškos, darbingos nuotaikos.“ [Mažeikis J., Kultūros mokykla pradėjo darbą// Spalio vėliava.- 1967, rugs.7.]

*Mechanikos technikumo rūmai – Lietuvos LR pirmuoju laikotarpiu- J. Tūbelio vardo pradžios mokykla, dab. – LK KPKT Regioninio Panevėžio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Rokiškio poskyris

Ką tik įsteigta mokykla neturėjo bendrabučio, tad „bendrabučiui Rokiškio miesto mikrorajone Taikos gatvėje Nr. 3a buvo išskirti 5 butai.“ [Rokiškio krašto muziejaus archyvas F-1, B. Nr. 96.1, Rokiškio kultūros mokyklos archyvas, p.6.] Butų kambariuose buvo vykdomi švaros ir tvarkos patikrinimai.

Švariausio buto gyventojos. 1969 m.

Raudonojo kryžiaus būrelio vadovė dėstytoja A. Krikštaponienė ir moksleivė O. Kiburytė tikrina švarą bendrabutyje. 1969 m.

Nuo 1972 m. pradžios duris atvėrė 200 vietų  Rokiškio kultūros mokyklos bendrabutis. Bendrabučio kambariai buvo pritaikyti  gyventi po 2-3 viename kambaryje. Atskiri kambariai buvo skirti darbui, poilsiui. Taip pat buvo valgykla ir salė.

Kadangi mokyklos patalpos buvo ankštokos, tai išleistuvėms, diplomų įteikimams pasirinkdavo kitas patalpas. „1970 m. birželio 30 d. įvyko iškilmingas diplomų įteikimas Rokiškio kultūros mokyklos diplomantams  E. Tičkaus vid. mokykloje (J. Tumo-Vaižganto gimnazija) ir išleistuvės kavinėje „Voveraitė“. [ Rokiškio krašto muziejaus archyvas F-1, B. Nr. 96.2, Rokiškio kultūros mokyklos archyvas, p.27.]

Pirmąją Rokiškio kultūros mokyklos laidą baigė gerai rokiškėnams pažįstamos kultūrinio darbo atstovės: bibliotekininkė Vilija Butkytė-Sinicienė bei režisierė Ona Kiburytė-Juškevičienė.

1970 m. birželio mėn. Šiaulių viešosios bibliotekos direktorė Kaškelienė – egzaminų komisijos pirmininkė – užriša juostą bibliotekininkei Vilijai Butkytei diplomų įteikimo metu

 

Režisūros specialybės III kurso moksleiviai, inscenizavę A. Puškino poemą „Bachčisarajaus fontanas“. Iš kairės: O. Kiburytė (Juškevičienė), A. Arūnaitė, J. Žideliūnaitė, F. Pužaitė, V. Stašys, B. Špokauskaitė, V. Daukšaitė. 1969 m. gruodžio 27 d. (Naujųjų metų karnavalas)

1969 m. pavasarį buvo įsteigtas kraštotyros būrelis, kurio vadovu paskirtas dėstytojas K. Mikeliūnas.

Pirmosios pirmakursių „vardynos“ įvyko 1970 m. rugsėjo 12 d. Jos buvo pakankamai linksmos ir išradingos. Vėliau jos jau tapo tradicija.

1972 m. rugpjūčio 7 d. mirė Rokiškio kultūros mokyklos direktorius A. Nakas. Mokyklos direktoriaus pareigas pradėjo eiti A. Sirvydis.

Mokykloje vyko įvairūs renginiai. Moksleiviai turėjo galimybę išvykti į didmiesčius, ten pamatyti renginius, juos aptarti, vertinti. „1975 m. spalio 3 d. B III kurso moksleiviai su grupės vadove E. Vajegiene aplankė Rumšiškių etnografinį muziejų, vitražų ir skulptūrų parodą ir teatre stebėjo K. Sajos kūrinį „Mediniai balandžiai“. Spalio 4 d. mokykloje vyko tradicinė šventė – pirmakursių krikštynos. III kurso režisieriai, persirengę „velniais“, pareikalavo iš pirmakursių įvairiausių išmonių, na, ir patiems netrūko išradingumo, sumanumo, kad visiems būtų linksma ir įsimintina.“ [Rokiškio krašto muziejaus archyvas F-1, B. Nr. 96.5, Rokiškio kultūros mokyklos archyvas, p.3.]

1976 m. kovo 4 d. vyko zoninė  agitmeninių brigadų (aštuntajame dešimtmetyje susikūrusios humoro grupės vadintos agitmeninėmis brigadomis) apžiūra. Rokiškio kultūros mokyklos dėstytojai, vadovaujami  dėst. A. Nesterovos, pagal dėst. E. Vajegienės parašytą scenarijų šioje apžiūroje Kėdainiuose  užėmė II vietą. O tų pačių metų  gegužės mėn. vykusioje švietimo darbuotojų profsąjungos rajoninėje apžiūroje miesto mokyklų tarpe agitbrigada užėmė pirmąją vietą.

1970 m. mokykloje susibūręs dėstytojų kvartetas dalyvavo daugelyje konkursų, apžiūrų. 1971 m.. respublikiniame solistų-vokalistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“ užėmė pirmąją vietą, o 1976 m. rokiškietės vėl tapo laureatėmis.

Prasidėję 1976/1977 mokslo metai atnešė gerų naujienų. „Mokykla gavo suremontuotas naujas patalpas – II mokyklos korpusą su aktų sale.“ [Rokiškio krašto muziejaus archyvas F-1, B. Nr. 96.7, Rokiškio kultūros mokyklos archyvas, p.4]

Toliau metraštyje minima: „Spalio 2 dieną rajone vyko „Muzikos ruduo – 76“. Mokyklos moksleiviai dalyvavo iškilmingai atidengiant memorialinę lentą, skirtą vienai pirmųjų muzikos mokyklų Lietuvoje. Vakare moksleiviai dalyvavo susitikime-koncerte. Čia pabendravo su kompozitoriais V. Paltanavičiumi, A. Bražinsku, V. Klova, V. Bagdonu, K. Kavecku, A. Račiūnu, muzikologais A. Puišiu, J. Eruveriu.“

Kaip rašoma metraštyje, 1977/1978 mokslo metais pirmą kartą buvo renkama 30 moksleivių grupė  su viduriniu išsilavinimu į bibliotekininkystės  specialybę. Iš viso 1977/1978 mokslo metų pradžioje mokėsi 201 moksleivis. Nuo 1977 m. spalio mėn. buvo skirtas bendrabučio auklėtojo etatas.

1977 m. rugsėjo 24 d. prie Rokiškio kraštotyros muziejaus įvyko 2 dalių 4 paveikslų istorinis-masinis vaidinimas su prologu ir epilogu „Užgrūdinto plieno daina“ (rež. A. Zauka). Kaip rašo tuometinė spauda, „Vaidinime dalyvavo per 500 saviveiklininkų, o spektaklį žiūrėjo daugiau kaip 4000 žmonių.“ [Spalio vėliava, 1977 10 01]. Šiame vaidinime dalyvavo ir Rokiškio kultūros mokyklos režisūros spec. dėstytoja Aušra Nesterova bei mokiniai.

1979 m. bibliotekininkystės specialybę baigė pirmoji laida su viduriniu išsilavinimu – 20 absolventų.

Nuo 1983 m. rugsėjo 1 d. Rokiškio kultūros mokyklos direktore dirbo K. Naprienė.

1984 m. mokyklą pabaigė paskutinė režisūros specialybės moksleivių, baigusių aštuonias klases, laida. Nuo 1984 m. rudens į šią specialybę buvo priimami tik baigę vidurinę mokyklą.

1984 m. Lietuvos kino mėgėjų draugijos siūlymu Rokiškio kultūros mokykloje buvo įvesta kultūros-švietimo darbo kino-foto kolektyvų vadovų specialybė. Dėl didelių studijų kaštų priėmimas į šią specialybę netrukus buvo nutrauktas. Šią specialybę baigė fotografas, Rokiškio metraštininkas Gintautas Dainys (1969–2005).

Tuo pat metu, pritariant tuometinei Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministerijai, Liaudies kultūros centrui, pradėti rengti folklorinių kolektyvų vadovai.

Kino-foto specialybės moksleiviai R. Mačieža ir G. Dainys. 1986/1987 m. m.

Skaitovų konkurse choro dirigavimo specialybės moksleivis Antanas Vagonis. 1986/1987 m. m.

1992 m. Rokiškio kultūros mokyklos studijų programoms suteikta pedagoginė kryptis. Programos derinamos su tuometiniu Vilniaus pedagoginiu institutu bei Lietuvos konservatorija. Panevėžio vyskupijai bei Švietimo ir Kultūros ministerijoms pritarus, parengti nauji muzikos pedagogų- bažnyčios vargonininkų specialybės studijų planai. Pradėti rengti platesnės kompetencijos muzikos pedagogai: muzikos pedagogai, muzikos pedagogai-etnokultūros renginių vadovai, muzikos pedagogai-vargonininkai. Parengtos naujos anglų kalbos pedagogikos, vokiečių kalbos pedagogikos programos.

1993 m. Rokiškio kultūros mokykla pakeitė pavadinimą į Rokiškio kolegiją.

Bibliotekininkystės specialybės I kurso moksleivės V. Dagytė, B. Kišūnaitė, Z. Šatkauskaitė mokyklos bibliotekoje. 1968 m.

Režisūros specialybės II kurso moksleivės J. Žideliūnaitė, J. Sakalauskaitė, I. Velutytė atlieka ištrauką iš I. Simonaitytės romano „Pikčiurnienė“. 1968 m

Pirmosios chorvedybos specialybės I kurso moksleivio P. Balčiūno muzikos pamokos, vadovaujant dėstytojui K. Mikeliūnui. 1968 m.

Režisūros specialybės III kurso moksleiviai: J. Žideliūnaitė, V. Stašys ir V. Daukšaitė – Zarema, šachas Girėjus ir Marija iš A. Puškino „Bachčisarajaus fontano“. 1969 m. Naujųjų metų karnavalas