ką tik baigei Istorijos studijas, o gal jau esi įgudęs(-usi) istorijos specialistas(-ė)? Nori savo hobi paversti darbu? Juk dar Konfucijus yra pasakęs: „Pasirink mėgstamą darbą ir tau gyvenime nė vienos dienos nereikės dirbti”. Esi drąsus(-i), atsakingas(-a), bendraujantis(-i), kupinas(-a) naujų idėjų ir noro jas įgyvendinti? Tada Rokiškio krašto muziejus laukia tavęs ir kviečia prisijungti prie istorikų komandos.
Jei turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

išmanai Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebi juos pritaikyti praktikoje;

esi susipažinęs(-usi) su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksu ir žinai pagrindines profesines etikos normas;

moki kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, taikyti ją įgyvendinant strateginius muziejaus planus, savarankiškai atlikti paskirtas užduotis, kurioms būtini specialūs įgūdžiai ir žinios, priimti optimalius sprendimus;

moki vertinti, analizuoti ir rengti muziejinės veiklos programas – projektus;

moki bent vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu, bei moki užsienio kalbą, reikalingą istorikui (lenkų, lotynų, rusų);

išmanai raštvedybos taisykles, gebi taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; turi kompiuterinio raštingumo įgūdžius ir moki naudotis informacinėmis technologijomis (Bazinė kompiuterinio raštingumo kvalifikacija);

gebi dirbti komandoje, ir esi nešališkas(-a);

susisiek su mumis atsiųsdamas(-a) savo gyvenimo aprašymą el. paštu: muziejus@rokiskyje.lt arba tiesiog užsuk pasiklabėti į Rokiškio krašto muziejų, Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis.

Tapęs mūsų komandos nariu:

planuosi veiklos užduotis, dalyvausi rengiant ir įgyvendinant skyriaus perspektyvinius, metinius veiklos planus;

vykdysi muziejaus kraštotyrinę-tiriamąją veiklą; publikuosi bei viešinsi tyrinėjimų rezultatus; sukauptą, susistemintą kraštotyrinę medžiagą perduosi saugoti muziejaus archyvui;
kaupsi, sisteminsi, tyrinėsi muziejines vertybes (pagal tiesioginio vadovo nurodytą istorinį laikotarpį), jas inventorinsi, skaitmeninsi, vykdysi rinkinių viešinimą ir sklaidą; populiarinsi naudojant interaktyvias komunikacines ir informacines technologijas;

vesi ekskursijas po muziejų, rengsi ir vesi ekskursijas teminiais maršrutais;
rengsi ir vesi edukacines programas;

rengsi programas, projektus įvairiems fondams Lietuvoje ir užsienyje finansinei paramai gauti, juos įgyvendinsi;

rengsi ekspozicijų, parodų teminius planus, juos įgyvendinsi; sudarinėsi ir leisi muziejaus rinkinių katalogus, kitus leidinius;

inicijuosi, dalyvausi rengiant ir vykdant teminius muziejaus (pagal skyriaus veiklos uždavinius) renginius;
konsultuosi interesantus istoriniais klausimais, suteiksi jiems informaciją;

vykdysi kitas tiesioginio vadovo – Istorijos skyriaus vedėjo – nurodytas funkcijas, kurios susijusios su pareigybės aprašyme išvardintomis funkcijomis.

Pažadame – nuobodžiauti tikrai neteks!