2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“ (ENI-LLB-1-108): „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“

The Project LLB-1-108 Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus

Projektą finansuoja Europos Sąjunga

Bendra projekto vertė – 1 031 590,97 Eur, iš jų – Europos Sąjungos lėšos – 928431,87 EUR (90 %), 10 % – savivaldybių biudžeto lėšos

Rokiškio krašto muziejui tenkanti biudžeto dalis – 137 254,97 EUR

Projekto partneriai: Žiemgalos planavimo regionas (LV), Polocko apygardos vykdomojo komiteto švietimo, sporto ir turizmo departamentas (BY), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (LT), Neretos savivaldybė (LV), Jėkabpilio miesto savivaldybė (LV), Rokiškio krašto muziejus (LT).

Projekto tikslai:

  • skatinti nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą, prieinamumą ir vystymą gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje bei Baltarusijoje;
  • saugoti, ugdyti ir perduoti nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą, įgūdžius, stiprinant esančius istorinius ryšius tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos ribų;
  • vystyti ir skatinti kultūros ir istorijos paveldą kaip ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos objektą;
  • skatinti kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas kūrybingam industrijų sektoriui.

Projekto veiklos:

  • organizuoti tradicinius įvykius, parodas, plenerus, skirtingų kartų susitikimus;
  • įrengti inovatyvias, interaktyvias ekspozicijas;
  • organizuoti seminarus, mokymus turizmo sektoriaus specialistams;
  • sukurti bendrus turizmo maršrutus; turizmo atpažinimo simbolius; parengti informacinę medžiagą;
  • dalintis gerąja patirtimi, mainų vizitai.

Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 14 diena. Projekto pabaiga – 2021 m. gegužės 13 diena.