VAIKŲ IR JAUNIMO MENINĖS KŪRYBOS KONKURSO „KALĖDŲ ATVIRUKAS“

NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslus, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

 1. Konkurso organizatoriai – Rokiškio krašto muziejus.

 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Konkurso tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą ir savarankiško darbo įgūdžius, įprasminti 2020-uosius – Tautodailės metus.
 2. Konkurso uždaviniai:

4.1. suteikti mokiniams galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą;

4.2. sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai;

4.3. skatinti mokinių kūrybinius eksperimentus, gebėjimą savarankiškai dirbti.

4.4 skatinti domėtis krašto tautodailės tradicijomis.

III. DALYVIAI

 1. Konkurse gali dalyvauti bet kokio tipo, pavaldumo Rokiškio rajono mokyklų mokiniai.
 2. Konkurso darbai vertinami trijose amžiaus grupėse:

I amžiaus grupė – 6–10 metų;

II amžiaus grupė – 11–14 metų;

III amžiaus grupė – 15–18 metų.

 1. ORGANIZAVIMAS

 1. Darbai siunčiami arba atnešami iki lapkričio 22 d. adresu:

Rokiškio krašto muziejus

Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis, LT-42115

Vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursui Kalėdų atvirukas“ .

 1. Iš kiekvienos amžiaus grupės darbų vertinimo komisija atrinks po 5 geriausius (iš viso 15 darbų). Šie darbai bus eksponuojami Rokiškio krašto muziejaus Kalėdų pašto namelyje 2019 11 29 – 2019 12 22.
 2. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti laureatų diplomais, rėmėjų ir Rokiškio krašto muziejaus atminimo dovanomis. Kviečiami į konkurso laimėtojų pagerbimo šventę dalyviai bus papildomai informuoti dėl renginio vietos ir laiko.

 1. REIKALAVIMAI DARBAMS

 1. Darbų matmenys 10 x 15 cm (A6 formatas).
 2. Darbe turi atsispindėti krašto tautodailės tradicijos.
 3. Konkursui dalyviai pateikia darbus, atliktus akvarele, guašu, flomasteriais, grafinės raiškos priemonėmis ir mišria technika.
 4. Piešti neleidžiama angliniais pieštukais arba kitomis panašiomis priemonėmis.
 5. Nepriimami kompiuteriu sukurti piešiniai.
 6. Kiekvieno darbo kitoje pusėje (apačioje dešinėje) turi būti priklijuota darbo metrika, kurioje nurodoma: darbo autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė, darbo pavadinimas, atlikimo technika, atstovaujama ugdymo įstaiga, darbo sukūrimo metai, mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė, el. p. adresas, tel. nr.

 1. DARBŲ VERTINIMAS

 1. Darbus vertins Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus įsakymu sudaryta ir patvirtinta vertinimo komisija.
 2. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas bus skelbiami Rokiškio krašto muziejaus tinklalapyje www.muziejusrokiskyje.lt.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17 .Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus darbus fotografuoti ir nurodę jų autorystę naudoti konkurso viešinimui (plakatai,  periodinė spauda ir kt.), publikuoti internetinėje erdvėje.

 1. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai.
 2. Konkursui atsiųsti (pateikti) darbai autoriams negrąžinami.
 3. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.