Rokiškio krašto muziejus skelbia konkursą Lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus vedėjo pareigoms nuo 2024 m. sausio 1 d. užimti.

Pareigybės lygis A2, darbo vieta – Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis. Pareiginės algos koeficientas nuo 8,55 iki 8,95 (priklausomai nuo profesinio ir vadovaujamo darbo patirties metais).

Reikalavimai pretendentams:

  • turėti humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
  • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros srityje;
  • gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;
  • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, kitus su muziejaus veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
  • būti susipažinus su tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksu ir žinoti pagrindines profesinės etikos normas;
  • išmanyti regionų kultūros savitumus, mokėti rengti ir vykdyti muziejinės-kultūrinės veiklos programas-projektus;
  • žinoti raštvedybos taisykles; gebėti apibendrinti informaciją ir priimti optimalius sprendimus;
  • gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  • mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu;
  • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Kandidato papildomais privalumais laikytini: antros užsienio kalbos mokėjimas, neformalaus jaunimo ugdymo ir edukacinės veiklos patirtis, išorinės ir vidinės komunikacijos išmanymas ir panašaus darbo patirtis.

Pareigybės aprašymas, informacija apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir Rokiškio krašto muziejaus interneto svetainėje www.muziejusrokiskyje.lt.

Čia rasi visą pareigybės aprašymą

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas);

gyvenimo aprašymą;

išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

darbo patirtį patvirtinantį dokumentą;

užsienio kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Pretendentų dokumentai gali būti teikiami iki 2023-12-07 tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Viešojo valdymo agentūros  interneto svetainėje.

Papildoma informacija suteikiama telefonu +370 683 82466 arba elektroniniu paštu info@muziejus.rokiskyje.lt.